Regulamin imprezy

Wstęp na teren imprezy pt.: „Mecz towarzyski Vive Tauron Kielce –Paris Saint – Germain” odbywającej się dnia 29 sierpień 2015 roku jest płatny.

 1. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  1. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
   •      zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
   •      zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 3. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. posiadającym bron lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 5. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 6. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 7. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,
 8.      posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 10. służby porządkowe i służby informacyjne,
 11. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
 12. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 13. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
 14. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów,
 16. napojów alkoholowych,
 17. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 18. artykułów spożywczych,
 19. rowerów i hulajnóg
 20. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 21. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
 22. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
 23. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 24. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 25. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 26. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 27. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 28. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 29. Sprzęt obsługujący Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
 30. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
 31. Zaplecze techniczno-socjalne, widownia – miejsca stojące i siedzące;
 32. Zaplecze organizacyjne, Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 33. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 34. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 35. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.