REGULAMIN LODOWISKA
W TAURON ARENIE KRAKÓW

 

 1. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 2. Wejście na teren lodowiska jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów.
 3. Lodowisko jest ogólnodostępne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-22:30.
 4. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Przerwy techniczne ogłasza obsługa lodowiska. Podczas pracy maszyny na lodzie zabrania się wchodzenia na taflę. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 5. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nie ujętym w harmonogramie. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem. W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 6. Dzieciom i młodzieży do lat 18stu przysługuje bilet ulgowy, bilet można nabyć jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek. Rodzinom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka po okazaniu karty, dzieci do lat 4 korzystają z karty rodzica.
 7. Przed wejściem na taflę lodowiska, konieczne jest okazanie dowodu wpłaty (paragonu). Dowód wpłaty upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 8. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie lodowiska  organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność oraz bezwzględnie w kasku ochronnym. Zaleca się ponadto jazdę w rękawiczkach oraz nakolannikach i nałokietnikach.
 10. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 12. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jak również środków odurzających na terenie lodowiska jest zabronione. Zabrania się wstępu na lodowisko osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 13. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 14. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.
 16. Zabrania się wnoszenia i używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.
 17. Jednorazowo na tafli może przebywać maksymalnie 200 osób.
 18. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 19. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania
  z niego.
 20. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:

•  urządzania wyścigów,

•  niebezpiecznych zabaw,

•  jazdy z plecakami,

•  wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,

•  rzucania przedmiotami,

•  siadania na bandach lodowiska,

•  wprowadzania zwierząt.

21. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska.

22. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią
obciążona materialnie.

23. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu obsługa lodowiska może zastosować
następujące środki:

a. zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,

b. wyprowadzić z obiektu,

c. przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny.