REGULAMIN SKY BOXÓW
NA TERENIE KRAKÓW ARENY

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze SKY BOX znajdujących się na terenie Kraków Areny zlokalizowanej przy ul. Lema 7 w Krakowie

2. Osoba korzystająca ze SKY BOX wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich osób zamierzających korzystać lub znajdujących się na terenie SKY BOX, bez względu na wiek.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące definicje:

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Kartę SKY BOX, uprawniona do korzystania ze SKY BOX

2. Najemca – osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Agencją Rozwoju Miasta SA Umowę najmu SKY BOX.

3. ARM – Agencja Rozwoju Miasta SAz siedzibą w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31, 31-019 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146404.

4. Umowa najmu – umowa najmu SKY BOX zawarta pomiędzy a ARM.

5. SKY BOX – lokal położony na terenie Kraków Areny, stanowiący przedmiot umowy najmu SKY BOX.

6. Kraków Arena – hala sportowo-widowiskowa znajdująca się w Krakowie przy ul. Lema 7

7. Regulamin – niniejszy regulamin oraz każdy inny regulamin obowiązujący na terenie Kraków Areny.

8. Karta SKY BOX – odpłatna karta magnetyczna udostępniana Użytkownikowi uprawniająca do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania z niego.

§ 3
Zasady korzystania ze SKY BOX

1. Korzystanie przez Użytkownika ze SKY BOX jest możliwe wyłącznie na podstawie Karty SKY BOX upoważniającej do wejścia na teren SKY BOX lub identyfikatora.

2. Na podstawie Umowy najmu Najemca otrzymuje od ARM Karty SKY BOX w ilości określonej w Umowie. Prawo wstępu do SKY BOX mają także osoby posiadajcie ważne Kraty Sky Box lub identyfikatory wydane przez ARM w ilości odpowiadającej pojemności SKY BOX.

3. Większa ilość miejsc na widowni niż miejsc w loży, na specjalne życzenie najemcy, może zostać udostępniona w ilości odpowiadającej maksymalnej ilości krzesełek przypisanych do SKY BOXA tylko na imprezy, na które najemca wykupił dodatkowe bilety wraz z obsługą cateringową.

3. Najemca nie jest uprawniony do wprowadzenia na teren SKY BOX większej liczby osób, niż to wynika z ilości wydanych Kart SKY BOX bądź identyfikatorów.

4. Najemca jest zobowiązany do wskazania ARM osoby odpowiedzialnej z ramienia Najemcy za korzystanie ze SKY BOX. Osoba ta będzie jednocześnie osobą kontaktową w sprawach związanych z korzystaniem ze SKY BOX przez Najemcę oraz Użytkowników. Wskazanie osoby kontaktowej z ramienia Najemcy następuje poprzez podanie jej imienia i nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu. Czynności dokonane przez osobę kontaktową wskazaną przez Najemcę uważa się za czynności dokonane przez Najemcę.

5. Korespondencja dotycząca korzystania za SKY BOX będzie przesyłana przez Najemcę na dedykowany adres e-mail: skybox@krakowarena.pl, stanowiący główny kanał komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a ARM.

7. Do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania ze SKY BOX uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy będący w posiadaniu aktywnej Karty SKY BOX bądź identyfikatora.

8. Do Karty SKY BOX może zostać przypisany wyłącznie jeden Użytkownik, niezalenie od wieku. Na potrzeby korzystania ze SKY BOX osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku Życia) są traktowane jak osoby dorosłe, z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 13 roku życia uprawnione są do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania z niego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

9. Osoby posiadające aktywne Karty SKY BOX przekazane im przez Najemcę są uprawnione do korzystania ze SKY BOX przez 24 godziny na dobę, zarówno w czasie organizowanych na

Arenie Kraków imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie

imprez masowych (Dz.U. 2009 r., nr 62, poz. 504), jak też w okresie poza takimi imprezami z wyłączeniem imprez na które nie wykupili biletów lub imprez zamkniętych.

Informacja o planowanej imprezie zamkniętej bądź której koszt biletów nie wchodzi w pakiet objęty umową najmu zostanie przekazana najpóźniej w terminie do 30 dni poprzedzających wydarzenie.

10. Wstęp na teren SKY BOX w okresie poza imprezami masowymi będzie możliwy każdorazowo wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Opiekuna Najemcy i pozostawieniu u Opiekuna Najemcy pełnej listy Użytkowników wraz z podaniem imion i nazwisk. Dopuszcza się również możliwość uprzedniego zgłoszenia Użytkowników, którzy będą korzystali ze SKY BOX poza imprezami masowymi, w sposób o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Każde wejście i wyjście ze SKY BOX poza okresem trwania imprezy masowej będzie monitorowane i odnotowywane przez ochronę Kraków Areny.

12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w SKY BOX i na terenie Areny Kraków przez Użytkowników.

13. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 3 dni, zgłoszenia faktu utraty lub zniszczenia Karty SKY BOX. Po zgłoszeniu przez Najemcę faktu utraty lub zniszczenia Karty SKY BOX ARM dokonuje dezaktywacji utraconej Karty SKY BOX. Najemca jest uprawniony do uzyskania nowej Karty SKY BOX w miejsce utraconej lub zniszczonej. Nowa Karta SKY BOX zostanie wydana Najemcy wyłącznie po uiszczeniu przez niego opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. Do dokonania powyższych czynności uprawniona jest wyłącznie osoba kontaktowa, o której mowa w ust. 5. Nowa Karta SKY BOX zostanie wydana wyłącznie osobie kontaktowej.

14. ARM zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren SKY BOX osób:

a) nie posiadających przy sobie Karty SKY BOX bądź identyfikatora;

b) będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

c) poniżej 13 roku życia, jeżeli nie znajdują się pod opieką osoby dorosłej;

d) w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;

e) w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach, a zakaz ten obejmuje również Kraków Arenę, wydane przez sądwobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawieniawolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn.

zm.);

15. ARM zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu SKY BOX oraz terenu Kraków Areny każdej

osoby, która:

a) swoim zachowaniem narusza przepisy prawa;

b) nie stosuje się do poleceń ochrony Kraków Areny, Policji lub służb porządkowych;

c) zachowuje się wulgarnie lub agresywnie;

d) nie posiada aktywnej Karty SKY BOX lub identyfikatora,

e) spożywa alkohol na trybunach SKY BOX;

f) nie stosuje się do postanowień Regulaminów.

16. Na trybunach SKY BOX oraz korytarzach obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tego zakazu przez Użytkowników.

ARM jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy przypadek naruszenia przez Najemcę/ Użytkownika zakazu, o którym mowa w niniejszym ustępie. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie wskazanym przez ARMw pisemnym wezwaniu do zapłaty. Niezależnie od powyższego, ARM będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

17. ARM nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania przez Najemcę/Użytkowników ze SKY BOX wskutek zaistnienia zdarzeń, których ARM przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej.

18. ARM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom znajdującym się na terenie SKY BOX wskutek działań lub zaniechań innych osób, za które ARM nie ponosi odpowiedzialności.

19. ARM nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania ze SKY BOX w przypadkach, o których mowa w ust. 17 i 18 niniejszego paragrafu.

20. Najemca obowiązany jest do przestrzegania zaleceń porządkowych i organizacyjnych wskazanych przez ARM lub organizatora imprezy. W szczególności Najemca zobowiązany jest do całkowitego wygaszenia loży w momencie wskazanym przez organizatora wybranej imprezy.

21. Najemca nie jest uprawniony do korzystania ze SKY BOX w trakcie trwania prac montażowych, prób lub treningów na terenie hali głównej Kraków Areny. O w/w utrudnieniach Wynajmujący powiadomi Najemcę na 30 dni przed ich wystąpieniem.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów obowiązujących w Kraków Arenie.

2. Zastrzeżenia określone w §3 ust. 12 oraz 18-19 nie znajdują zastosowanie w przypadku Najemców będących Konsumentami.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. i obowiązuje bezterminowo.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminy nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.

3. ARM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w każdym momencie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ARM poinformuje o tym niezwłocznie Najemców zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku dokonania zmian niniejszego Regulaminu ARM poinformuje o tym niezwłocznie Najemców, przesyłając im za pośrednictwem poczty e-mail, informację o dokonanej zmianie oraz publikując jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej www.krakowarena.pl, wskazując jednocześnie datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Najemca może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez ARM, rozwiązać Umowę składając ARM stosowne oświadczenie.

5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia osoby fizycznej zawierającej z ARM umowy w celu, który można uznać za nie związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z ochrony przyznanej jej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru, to jest prawa państwa, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że ARM:

a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu; lub

b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

7. Postanowienia §3 ust. 12 oraz ust. 17-19 nie stosuje się w stosunku do Najemców będących konsumentami. Odpowiedzialność tych osób określają obowiązujące przepisy prawa.

8. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ARM. Niniejsze zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku Najemców będących konsumentami.