REGULAMIN

subskrypcji Newslettera TAURON Areny Kraków

§ 1

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. TAURON Arena Kraków – halę widowiskowo sportową w Krakowie przy ul. Lema 7, którą zarządza ARM;
 2. ARM – oznacza Agencję Rozwoju Miasta Spółka Akcyjna z siedzibą  w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków, nr KRS 0000146404
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez  ARM w Krakowie usługi subskrypcji newslettera;
 4. Newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu za zgodą Użytkownika listów elektronicznych na adres e-mail podany w Formularzu, zawierających informacje o usługach i działalności  Kraków Areny a także informacji marketingowych i handlowych dotyczących Kraków Areny, opatrzonych elementami wizualnymi jednoznacznie wskazujących na nadawcę listu;
 5. Administrator – osoba wyznaczona przez  ARM uprawniona do dokonywania czynności związanych ze świadczeniem usługi Newslettera;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 7. Formularz – adres witryny w sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Administratorowi danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) niezbędnych do subskrypcji Newslettera.

§ 2

 1. Usługa subskrypcji bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez  ARM na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych, udostępnionych dobrowolnie, jest ARM. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Newslettera oraz będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

§ 3

 1. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia Formularz, a następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu – do Administratora.
 3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1)   Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza wskazane jako obligatoryjne,
  2)  dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
  3)  Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Newslettera jest wyłącznie Użytkownik.
 1. Przesłanie wypełnionego Formularza może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie stosownego pola oświadczenia) oświadczenia dotyczącego:
  1) przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2) prawdziwości danych zawartych w Formularzu,
  3) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi
 2.  Newslettera oraz w celach marketingowych i w celu otrzymywania informacji handlowych,
  4) przyjęcia do wiadomości faktu dobrowolności podania danych,
  5) wyrażenia zgody na otrzymywanie  wszelkich informacji handlowych na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej.

§4

Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika żadnych innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§5

 1. ARM oraz Administrator kieruje wszelką korespondencję skierowaną do Użytkownika (w tym związaną z Newsletterem) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając odpowiednią wiadomość na wskazany adres w newsletterze.
 3. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, zobowiązuje Administratora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na rzecz tego Użytkownika.
 4. Każdy Newsletter zawiera:
  1) informację o nadawcy,
  2) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  3) informację o sposobie rezygnacji z usługi.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www. tauronarenakrakow.pl
 2. ARM  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.