I. ORGANIZATOR

Organizatorem 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 2. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 24 października 2015 roku (sobota) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z ulicy Stanisława Lema, przed Tauron Areną Kraków o godz. 11:00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.

3. Meta półmaratonu będzie się znajdować na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków.

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić na terenie Tauron Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

Czynne w dniach:

22.10.2015 r. w godzinach 14:00-20.00

23.10.2015 r. w godzinach 10:00-20:00

24.10.2015 r. w godzinach 6:00-9:30

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 14:00.

3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a) <1:24:59

b) 1:25:00-1:29:59

c) 1:30:00-1:39:59

d) 1:40:00-1:49:59

e) 1:50:00-1:59:59

f) 2:00:00-2:09:59

g) 2:10:00<

5. Punkty odżywcze znajdować się będą na:

a) 5km – Bulwar Podolski-przy pochylni do Nadwiślańskiej

b) 12km – Deptak przy al. 3go Maja-początek od strony Alej

c) 19 km – Ofiar Dąbia-Aleja Pokoju

6. Punkty odświeżania znajdować się będą na:

a) 8,5km – Deptak przy Focha-Kałuży

b) 15,5km – Bulwar Kurlandzki-Bulwar Inflancki

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

7. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 23.10.2015 r. tj. piątek, do godziny 20:00.

2. W 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim mogą wziąć udział osoby, które do dnia 24.10.2015 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, zezwalające na udział w imprezie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 2.PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim do 16.10.2015 roku Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu -www.pzucracoviapolmaraton.pl

b. w Biurze Zawodów 22 i 23.10.2015 roku.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (22-23.10.2015 r.) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu).

Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez organizatora zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

50 zł – przelewem do dnia 01.06.2015 r.

60 zł – przelewem w dniach 02.06 – 30.09.2015 r.

80 zł – przelewem w dniach 01.10 – 16.10.2015 r.

100 zł – gotówką w dniach 22-23.10.2015 r. w Biurze Zawodów.

8. W dniu startu (24.10.2015) Biuro Zawodów w godz. 6:00-9:30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

9. Zniżki:

50% zniżki dla osób, które najpóźniej w dniu startu, ukończyły 60. roku życia

50% zniżki dla zdobywców Korony Maratonów Polskich

50% zniżki dla uczestników 14. Cracovia Maraton, na podstawie nadanego numeru startowego,

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Zniżki nie łączą się.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

– osoby niepełnosprawne,

– osoby zaproszone przez Organizatora,

– przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

– pacemakerzy.

11. Opłatę startową należy wpłacić w terminie 30 dni od daty rejestracji. Po tym czasie nieopłacone zgłoszenie zostanie usunięte i w przypadku dalszej chęci startu, konieczna będzie ponowna rejestracja.

12. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem na konto bankowe do dnia 16.10.2015 r.;

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 22-23.10.2015 r.

13. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: zapisy@zis.krakow.pl.

14. Konto bankowe:

Odbiorca (Organizator 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego):

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata startowa KRÓLEWSKI za     w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

15. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;

c. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 15.09.2015 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem.

d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;

f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 16.10.2015 r. nie będą uznawane. Dopłatę należy udokumentować w kasie w Biurze Zawodów;

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

• Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

2. Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku. Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 10 000,00 zł

II miejsce – 8 000,00 zł

III miejsce – 6 000,00 zł

IV miejsce – 4 000,00 zł

V miejsce – 2 000,00 zł

VI miejsce – 1 000,00 zł

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

4. Dodatkowo, puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

5. W klasyfikacji generalnej zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) nagrody rzeczowe – otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach kobiet i mężczyzn.

6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

7. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.

9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

10. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnie z prysznicami i depozyt zlokalizowane zostaną w Tauron Arenie Kraków. Będą czynne w dniu 24.10.2015 r. od godz. 9.00 do 15.00.

4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

– numer startowy + agrafki,

– koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

– materiały informacyjne. Ponadto:

– możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

– posiłek regeneracyjny po biegu.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

8. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg w hali sportowej. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory.

a. Zawodnicy zgłaszający podczas rejestracji chęć noclegu na hali będą przyjmowani w dniu 23.10.15 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00. Uczestnicy 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, którzy zgłoszą się na halę sportową będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.

b. Uczestnicy biegu korzystający z noclegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

c. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z noclegiem.

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.

4. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 14:30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Aktualizacja: 24.09.2015 r.

UPOWAŻNIENIE I OŚWIADCZENIE – 2. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI