1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Violetta  w TAURON Arenie Kraków”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agencja Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa pod nr KRS: 0000146404 (dalej: „Organizator”).
 2. Celem Konkursu jest promocja wydarzenia oraz profilu TAURON Areny Kraków na Facebook.com.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 18 sierpnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r., okres ten obejmuje rozpatrzenie ewentualnych reklamacji natomiast wydanie nagrody nastąpi do 25.08.2015 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Udział w Konkursie jest dostępny tylko dla fanów fanpage’a https://www.facebook.com/TauronArenaKrakow czyli osoby które kliknęły przycisk Lubię To na profilu TAURON Arena Kraków
 6. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany, organizowany ani w żaden inny sposób popierany przez Facebook.Inc lub Facebook Ireland Limited. Tym samym, w związku z udziałem w Konkursie, Uczestnikom nie przysługują wobec tych podmiotów żadne roszczenia.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące fanami profilu TAURON Arena Kraków na portalu Facebook
 3. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem opłat za transfer danych jakie pobiera i wysyła Uczestnik korzystając z Internetu, które należne są stosownie do cennika operatora, z usług którego korzysta Uczestnik.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 3. Udział w Konkursie wymaga posiadania przez cały okres trwania Konkursu, wskazanego w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze, aktywnego profilu użytkownika na portalu Facebook.com. Przez aktywny profil użytkownika rozumie się profil niezablokowany (czasowo lub trwale) przez portal Facebook.
 4. Użytkownik portalu Facebook.com powinien być fanem profilu TAURON Arena Kraków oraz umieścić w komentarzu pod informacją o konkursie uzasadnienia, dlaczego dany uczestnik uważa, iż to właśnie on powinien otrzymać nagrody Violetty. Osoba, która zbierze najwięcej like’ów pod swoim komentarzem zostaje zwycięzcą konkursu.
 5. Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia komentarzy będących obraźliwymi, zawierających wyrazy niecenzuralne, lub zawierających przekaz na tle faszystowskim, rasistowskim, kibicowskim lub antysemickim.
 6. Z baz danych Organizatora dane zostaną usunięte niezwłocznie po wydaniu nagród.

 

 

 1. Zasady wydawania nagród

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Zestaw oficjalnych gadżetów Violetty – smycz, saszetka, opaska na głowę, transparent koncertowy.
 2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Agencja Rozwoju Miasta S.A. oraz firma Live Nation Polska
 3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody zostaną wydane w terminie od 21.08 do 25.08.2015 r. w Recepcji TAURON Areny Kraków w godzinach od 08.00 do 16.00 lub 25.08.2015 w KASIE numer 6 TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie w godzinach od 16.00 do 20.00. Istnieje również możliwość wysłania nagrody do zwycięzcy listem poleconym

5. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która do 12.00 21.08.2015 zdobędzie sumarycznie najwięcej likeów pod swoim komentarzem pod postem informującym o konkursie.
 2. Etapy konkursu:

–  Nadsyłanie zgłoszeń: 18-21.08.2015 r.

–  Ogłoszenie wyników: 21.08.2015 r. na fanpage’u  TAURON Arena Kraków

–  Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie do 25.08.2015 zgłosić się po odbiór nagrody w TAURON Arenie Kraków lub za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook przesłać dane do wysyłki nagrody obejmujące imię i nazwisko, ulicę, kod miejscowości o raz miejscowość

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

 

6. ZASADY KONKURSU

 1. Na profilu TAURON Areny Kraków na portalu Facebook w dniach od 18.08 godzina 14.00 do 21.08.2015 do godziny 12.00 uczestnicy będą mieć możliwość umieszczania komentarzy. Komentarz powinien być uzasadnieniem dlaczego dany uczestnik powinien otrzymać nagrody Violetty. Następnie uczestnicy będą gromadzić pod swoimi komentarzami like innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook.com
 2. Osoba, która zgromadzi największa liczbę likeów pod swoim komentarzem wygrywa nagrodę.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, uczestnicy będą mogli zgłaszać na mail konkurs@krakowarena.pl..

 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia celu niniejszego konkursu.
 4. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownik kasy ma prawo zażądania okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej nagrodę. Dane musza być zgodne z danymi podanymi jako imię i nazwisko osoby zarejestrowanej na portalu facebook.com
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora i w ramach konkursu