Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia – Usługi

Kraków: Opracowanie kompletnej dodatkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla konstrukcji zadaszenia Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. Oznaczenie sprawy: ARM/09/2011

Numer ogłoszenia: 340692 – 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286872 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dodatkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla konstrukcji zadaszenia Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. Oznaczenie sprawy: ARM/09/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w szczególności następujących dodatkowych czynności w obszarze projektowania konstrukcji dachu i elementów z nim związanych: 1. Zmianę konstrukcji dachu w celu umożliwienia podwieszenia do nich dużych ciężarów, także za pośrednictwem wciągników, 2. Dostosowanie podestów roboczych umożliwiających budowę sceny podwieszonej do dachu 3. Ponowne przeliczenie modelu obliczeniowego konstrukcji w celu sprawdzenia wszystkich elementów konstrukcji przy nowych schematach obciążeń, 4. Opracowanie wszystkich projektów dodatkowych i zamiennych wynikających z dokonanej zmiany konstrukcji w celu spełnienia warunku kompletności dokumentacji dla budowy Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie; 5. Wykonanie nowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla ww. zakresu robót oraz przedmiarów i kosztorysów różnicowych; 6. Opracowanie różnicowych i nowych kosztorysów inwestorskich (w oparciu o dane z publikacji SECOCENBUD); 7. Opracowanie zamiennych STWiORB; 8. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do prowadzenia robót budowlano montażowych. 9. Uzgodnienie z Krakowskim Biurem Festiwalowym założeń do projektu oraz projektu wykonawczego konstrukcji dachu. 10. Wykonawca wykona prace projektowe i przekaże wytworzoną dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej: edytowalnej, pdf, oraz w 6 egzemplarzach w formie papierowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm:

• 1. PERBO-PROJEKT Sp.z o.o., ul. Mazowiecka 4/6, 30-036 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

• 2. Modern Construction Systems Sp. z o.o., ul. Promienista 78, 60-289 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 509491,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 504300,00

• Oferta z najniższą ceną: 504300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 504300,00

• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Potrzeba wykonania ww. dokumentacji wiąże się z następującymi okolicznościami. Dokumentacja objęta postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) w Krakowie została opracowana w latach 2008 – 2009 – przez Konsorcjum Firm: PERBO – PROJEKT Sp. z o.o. i Modern Construction Systems Sp. z o.o. – na podstawie założeń funkcjonalno – użytkowych wskazanych w regulaminie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. Zwycięzca konkursu: ww. Konsorcjum opracowało dokumentację budowlaną i wykonawczą dla przedmiotowego zadania, która aktualnie jest podstawą realizowanego zadania, polegającego na budowie Hali. Regulamin konkursu określił wymagania dotyczące imprez estradowych oraz wymagania techniczne jakie powinna spełniać konstrukcja nośna dachu i jakie elementy należy przyjąć przy jej projektowaniu: dotyczyło to podwieszenia np. pomostów technicznych, oświetlenia, nagłośnienia, video cube. Dodatkowo regulamin określił także obciążenie, jakie powinna przenosić konstrukcja zlokalizowana ponad powierzchnią sceny, przewidzianej dla inscenizacji międzynarodowych lub wysokiej klasy koncertów. W opracowanej przez Konsorcjum dokumentacji spełnione zostały wszystkie ww. wymagania. Przyjęto rozwiązania techniczne oparte na ogólnie stosowanych standardach aranżacji scenicznych, bazujących na tzw. ground support-cie czyli układzie sceny na własnej konstrukcji nośnej, do której podwieszane są wszystkie elementy technologiczne. W strefie sceny przewidziano dodatkowe obciążenie przekazywane z samonośnej sceny na konstrukcję obiektu w wysokości 60 ton (zgodnie z warunkami konkursu). W ostatnim czasie szybki rozwój technologii medialnych dynamicznie wkroczył również na płaszczyznę imprez masowych, gdzie zaczęto coraz powszechniej wprowadzać system scen podwieszanych. Scena podwieszana do dachu jest sceną zdecydowanie bardziej nowoczesną, daje większą możliwość spełniania oczekiwań artystów i organizatorów imprez kulturalnych. Stworzenie warunków do zamontowania takiej sceny zdecydowanie podniesie atrakcyjność funkcjonalną Hali i z punktu widzenia konkurencyjności obiektu na polskim i światowym rynku zwiększy możliwość pozyskiwania imprez o najwyższej randze. Niezastosowanie na tym etapie realizacji zadania zmiany w konstrukcji dachu spowodowałoby, że powstająca Hala okazałaby się nie rentowna i w najbliższym czasie konieczne stało by się jej unowocześnienie poprzez wzmocnienie wykonanej już konstrukcji, co byłoby posunięciem generującym znacznie większe środki oraz starty wynikające z konieczności wyłączenia funkcjonującego obiektu. Podkreślić należy, że w momencie powstawania projektu żadna z hal w Polsce nie posiadała systemu sceny podwieszonej i Zamawiający nie mógł przewidzieć, że rozwój technologii okaże się czynnikiem tak mocno wpływającym na funkcjonalność powstających obiektów, a co za tym idzie ich późniejszą rentowność. Funkcjonujące obecnie podobne hale w Polsce dokonują modernizacji poprzez przystosowanie ich konstrukcji do systemu sceny podwieszanej dla zachowania konkurencyjności na rynku. Aby móc zastosować scenę podwieszaną do dachu, przyjmując obciążenia przewidziane dla takich rozwiązań, a tym samym zbudować obiekt nowoczesny, przez długie lata nie wymagający modernizacji i dostosowywania go do nowych trendów organizacji imprez, należy przeprojektować dach obiektu w obrębie hali głównej. Okoliczność ta spowodowała konieczność zlecenia wykonania usługi dodatkowej nie objętej umową podstawową, a niezbędnej do wykonania zamówienia podstawowego, tj. do zaprojektowania hali spełniającej wszystkie założone funkcje i spełniającej warunek rentowności. W szczególności wykonanie przedmiotowych usług dodatkowych nie mieści się w ramach nadzoru autorskiego, który zgodnie z §1 pkt. 4.4 umowy podstawowej w związku z art. 20 prawa budowlanego ma być realizowany w okresie wykonywania robót budowlanych i w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na powyższe fakty i uwarunkowania konieczne jest wykonanie w szczególności następujących dodatkowych czynności w obszarze projektowania konstrukcji dachu i elementów z nim związanych: – Zmiana konstrukcji węzłów w celu umożliwienia podwieszenia do nich dużych ciężarów, także za pośrednictwem wciągników, – Ponowne przeliczenie modelu obliczeniowego konstrukcji w celu sprawdzenia wszystkich elementów konstrukcji przy nowych schematach obciążeń, – Korekta przekroju elementów, wynikająca z wykonanych obliczeń, – Korekta projektowanych naciągów kabli, – Sprawdzenie i korekta/przeprojektowanie ringu żelbetowego i słupów żelbetowych go podtrzymujących, co skutkować będzie opracowaniem nowej dokumentacji technicznej w ww. obszarze, uwzględniającej również wszystkie inne zmiany, wynikające z wymienionych powyżej okoliczności. W ramach omawianego zadania niezbędne jest również wykonanie nowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla ww. zakresu robót oraz przedmiarów i kosztorysów różnicowych. Konstrukcja dachu, która podlegać będzie przeprojektowaniu jest elementem oddziaływującym konstrukcyjnie na cały obiekt – począwszy od fundamentów, a skończywszy na słupach ją wspierających i wymaga kompletnej rewizji wykonanego projektu. Z uwagi na fakt, że zaprojektowany dach Hali jest konstrukcją nietypową – opartą na obwodzie koła o średnicy niemal 130 m, konstrukcją stalową linowo – prętową, której dźwigary tworzą przekrycie w kształcie paraboli, dla tak skomplikowanej konstrukcji wymagane jest stworzenie zaawansowanego obliczeniowo modelu, który Projektant wykonał na potrzeby przedmiotowego obiektu i jako jego Autor może w sposób – zdecydowanie szybszy i nie wymagający tworzenia kolejnych modeli – go wykorzystać. Inwestor/Zamawiający może wykorzystywać ten model wyłącznie w celu wykonywania dokumentacji warsztatowej do już istniejącej dokumentacji. Wykorzystanie ww. modelu przez Zamawiającego do wykonania nowych opracowań projektowych jest – w świetle umowy – niedopuszczalne. Ponadto konstrukcja zadaszenia powiązana jest z systemami do niej mocowanymi oraz wyposażeniem obiektu. Wobec powyższego podzielenie zamówienia na przeprojektowanie konstrukcji dachu oraz dostosowanie jej funkcjonowania do wcześniej zaprojektowanych instalacji i zlecenie wykonania dodatkowych projektów Wykonawcy innemu niż dotychczasowy, jest niecelowe z uwagi na fakt, że konieczne stało by się rozdzielenie poszczególnych projektów, stworzenie od podstaw nowych modeli obliczeniowych, a to wiązało by się niewątpliwie z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, a także groziło utratą rękojmi i gwarancji na całość opracowań projektowych udzieloną w umowie podstawowej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zachodzą przesłanki wymienione przez Ustawodawcę w art. 67 ust.1 pkt 5 a) ustawy pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Arena Kraków S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.
tel. kom.: +48 668 181 433

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 196 337 000 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147

 

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.