Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia

Kraków: Świadczenie usług zastępstwa procesowego przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy ICC
Numer ogłoszenia: 437060 – 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zastępstwa procesowego przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy ICC.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług zastępstwa procesowego przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy ICC.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WhWhite & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp. k., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 736507,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 738000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 738000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 738000,00
  • Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna


Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z koniecznością założenia sprawy arbitrażowej przeciwko Wkonawcy robót budowlanych, zaistniała potrzeba udzielenia zamówienia na Świadczenie usług zastępstwa procesowego przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy ICC. Zgodnie art. 66 oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484). Zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki nie stosując przepisów ustawy dotyczących wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli prowadzi postępowanie na zamówienie usług niepriorytetowych jakimi są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Mając powyższe na względzie, zasadne jest przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki firmie White &Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp.k.ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa.

Arena Kraków S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.
tel. kom.: +48 668 181 433

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 196 337 000 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147

 

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.