Przyłączenie Do Miejskiej Cieci Cieplnej (M.s.c) Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) W Krakowie”. Nr Referencyjny Sprawy: Arm/03/2012

Kraków: Przyłączenie do miejskiej cieci cieplnej (m.s.c) Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2012
Numer ogłoszenia: 254038 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyłączenie do miejskiej cieci cieplnej (m.s.c) Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej realizowanej Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) w Krakowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.42-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68337,40
  • Oferta z najniższą ceną: 68337,40 / Oferta z najwyższą ceną: 68337,40
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej reki zgodnie z powołaną podstawą prawną, umożliwia, a wręcz warunkuje terminową realizację zadania Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) w Krakowie, jak również pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasady celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, między innymi z powodu zaistnienia przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, uzasadnia zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a). Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa i montaż koniecznych urządzeń, dostarczenie projektu wykonawczego przyłącza w zakresie instalacji alarmowej oraz wykonanie robót instalacyjno-montażowych wraz z dostawą materiałów objętych niniejszym postępowaniem może być świadczone wyłącznie przez jednego wykonawcę, będącego równocześnie jedynym na terenie miasta Krakowa dystrybutorem ciepła. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny a w szczególności fakt, iż do prawidłowego funkcjonowania budynku Hali konieczne jest wykonanie ww. prac, w konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też, należy udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jedynemu możliwemu w tym przypadku wykonawcy, czyli firmie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.

 

Arena Kraków S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.
tel. kom.: +48 668 181 433

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 139 571 700 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147

 

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.