Arena Kraków S.A.

Arena Kraków S.A. to spółka związana z Gminą Miejską Kraków działająca od 1995 roku. W 2009 r. Rada Miasta Krakowa powierzyła spółce zadanie polegające na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu największą halą widowiskowo-sportową w Polsce, która obecnie nosi nazwę TAURON Arena Kraków. Inwestycja prowadzona była w latach 2011-2014. Od maja 2014 spółka zarządza obiektem.

KONTAKT

Arena Kraków S.A.
ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03
e-mail: board@arenakrakow.pl

REJESTR HANDLOWY

Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VI Gospodarczym Rejestrowym pod numerem H/B 6901. Obecnie spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146404.

STATUT SPÓŁKI

Arena Kraków S.A. działa na podstawie postanowień Statutu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1996 roku jako Agencja Rozwoju S.A. w Krakowie. Od dnia 4 marca 2020 roku spółka nosi nazwę Arena Kraków S.A.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 196 787 000 zł (wpłacony w całości).

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVIII/370/95 z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta S.A. z późniejszymi zmianami.

Statut Areny Kraków S.A. jest dostępny TUTAJ.

ORGANAMI SPÓŁKI SĄ:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁKI

Zgodnie z postanowieniami statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Arenę Kraków S.A. reprezentuje Zarząd Spółki, kierowany przez Prezesa.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Małgorzata Marcińska – Prezes Zarządu

Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA Areny Kraków S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Składa się z sześciu członków powoływanych na okres trzech lat.

W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Gołaś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski – członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Surówka – członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela – członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez jedynego akcjonariusza, którym jest Krakowski Holding Komunalny S.A.

CELEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST:

1) zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków

2) realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy

3) podjęcie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie

4) podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia owych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OBEJMUJE:

 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie wykonywania napraw uszkodzeń hali powstałych podczas wydarzeń (PKD 43.99.ZZ),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych w hali (PKD 56.21.Z),
 • działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 • reklama (PKD 73.1),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 • działalność związaną ze sportem (PKD 93.1),
 • działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z):
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 93.29.B),
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 55.10.Z),
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 56.10.A),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

TAURON ARENA KRAKÓW

Lokalizacja: Dzielnica XIV Czyżyny, ul. Stanisława Lema 7

Pow. całkowita kompleksu TAURON Areny Kraków: 96 815 m2

Data oddania: 2014

Projektant: Perbo–Projekt Sp. z o.o. z Krakowa (Piotr Łabowicz-Sajkiewicz, Marcin Kulpa, Wojciech Ryżyński) oraz Modern Construction Systems Sp. z o.o. z Poznania

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. (Lider Konsorcjum), Acciona Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy S.A. i Asseco Poland S.A.

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Sponsor tytularny obiektu (od lutego 2015 r.): TAURON Polska Energia S.A.

Szczegółowe informacje o obiekcie oraz odbywających się w nim wydarzeniach są dostępne na stronie www.tauronarenakrakow.pl.

***

TUNEL KRAKOWSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU – 2008

Lokalizacja: Dzielnica I Stare Miasto/ Dzielnica II Grzegórzki; łączy Rondo Mogilskie z ul. Pawią oraz Dworcem Towarowym

Długość tunelu: 1 420 m (1 538 m wraz z rampami wjazdowymi)

Rok oddania: 2008

Projektant: Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o. Ryszard Frankowicz

Wykonawca: Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. Kraków (Lider Konsorcjum); Budostal – 5 S.A. Kraków; MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Opis: To pierwszy tunel tramwajowy w Polsce. Zlokalizowany w samym sercu Krakowa łączy duży nowoczesny węzeł komunikacyjny miasta, którym jest Rondo Mogilskie z ul. Pawią (rejon kampusu Politechniki Krakowskiej). W tunelu znajdują się dwa przystanki tramwajowe „Dworzec Główny Tunel” i „Politechnika”.

***

RONDO MOGILSKIE – 2008

Lokalizacja: Dzielnica II Grzegórzki,zbieg ulic Lubicz, A. Lubomirskiego, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego, Mogilskiej i al. Powstania Warszawskiego

Pow. całkowita zagospodarowanego terenu: 95 668 m2

Data oddania: 2008

Projektant: Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o. Ryszard Frankowicz

Wykonawca: Budimex Dromex SA Warszawa (Lider Konsorcjum); Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Lubin

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Opis: Rondo Mogilskie w Krakowie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Miasta Krakowa. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwoliły na rozdzielenie poszczególnych rodzajów transportu i budowę skrzyżowania dwupoziomowego (ruch pieszy i tramwajowy odbywa się na dolnym poziomie Ronda, a samochodowy – na górnym poziomie).

Przebudowa oprócz samego ronda obejmowała także odcinki pięciu przyległych ulic: Lubomirskiego, Powstania Warszawskiego, Mogilskiej, Beliny-Prażmowskiego i Lubicz.

Na środku oraz na południowo-wschodnim obrzeżu ronda wyeksponowane zostały ruiny fortu Lubicz wchodzącego w skład Twierdzy Kraków.

Rondo Mogilskie wchodzi w skład ponad 15 km ciągu drogowego, który prowadzi przez nowo wybudowane lub zmodernizowane odcinki dróg, skrzyżowań i estakad aż do drogi ekspresowej S7.

***

UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE KRAKOWSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z TUNELEM IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO – 2007

Lokalizacja: Dzielnica I Stare Miasto, zachodnia strona Dworca Kraków Główny, przedłużenie ul. Szlak, tunel pod Dworcem Kraków Główny

Całkowita długość tunelu: 230 m

Rok oddania: 2007

Projektant: Agencja Architektoniczna Centrum sp. z o.o. Ryszard Frankowicz

Wykonawca: Budimex Dromex SA Warszawa (Lider Konsorcjum) oraz Ferrovial Agromann SA z siedzibą w Madrycie

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Opis: W skład Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (KCK) wchodzą: tunel drogowy im. św. Rafała Kalinowskiego oraz zmodernizowana ul. Pawia ze skrzyżowaniem ulic Basztowej, Lubicz, Westerplatte, Kurniki, Ogrodowa, Szlak. Inwestycja obejmowała również budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Pawiej (odcinek o dł. 970 m).

Budowa tunelu im. Rafała Kalinowskiego (pierwszego w Krakowie z pełną infrastrukturą techniczną) pozwoliła bezkolizyjnie połączyć ze sobą wschodnią i zachodnią część miasta.

Budowa nowego odcinka ul. Pawiej nowoczesnego traktu komunikacyjnego, zaktywizowała przyległy teren – powstały przy niej zarówno obiekty komercyjne jak i mieszkalne. Diametralnie zmieniony został wizerunek tej części Krakowa, powstało nowe (alternatywne) połączenie tramwajowe centrum miasta z osiedlem Krowodrza Górka. Tym samym odciążona została zabytkowa ul. Długa.

Na obszarze KCK znajdują się Dworzec Główny PKP, a także Regionalny Dworzec Autobusowy oraz Galeria Krakowska. Położony zaledwie kilkaset metrów od serca miasta, Rynku Głównego, obszar KCK jest od wielu lat miejscem intensywnych działań inwestycyjnych.

Krakowskie Centrum Komunikacyjne jest największym w Polsce węzłem przesiadkowym, który skupia praktycznie wszystkie systemy transportu zbiorowego i indywidualnego, z których korzysta dziennie około 100 tys. podróżnych.

***

ULICA TUROWICZA –2004

Lokalizacja: Dzielnica IX Łagiewniki/Dzielnica XI Podgórze Duchackie, łączy ul. ks. Józefa Tischnera z węzłem drogowym im. ks. kardynała Adama Stefana Sapiehy

Całkowita długość ulicy: 1930-metrowa droga, wraz z estakadą o długości
ok. 500 m nad układem torowym stacji Kraków-Bonarka

Rok oddania: 2004

Projektant: Arg-Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp.J.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Holding Katowice

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Opis: Dzięki ul. Turowicza mieszkańcy miasta zyskali lepsze połączenie drogowe (dwujezdniowe) z węzłem zakopiańskim autostrady A-4 oraz z osiedlami zlokalizowanymi w południowej części Krakowa. Dzięki tej inwestycji odciążone zostały ulice: Wadowicka i Zakopiańska. Uporządkowane zostały również zdegradowane, poprzemysłowe tereny miasta, a nowy układ komunikacyjny zaktywizował inwestycyjnie przyległe tereny. Po obu stronach ul. przebiegają chodniki oraz z jednej strony ścieżka rowerowa.

***

ULICA WITA STWOSZA WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM – 2004

Lokalizacja: Dzielnica I Stare Miasto, wschodnia strona Dworca Kraków Główny

Całkowita długość ulicy: 1900 m wraz z estakadami o dł. 326 m (osobnymi dla każdej jezdni)

Data oddania: 2004

Projektant: Arg-Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp.J.

Wykonawca: Budostal 5 Kraków (Lider Konsorcjum); Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego PeBeK Unibud, Radom

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

Opis: Dzięki budowie ul. Wita Stwosza połączono ul. Lubomirskiego z al. 29 Listopada. Trasa wyposażona jest w dwie niezależne estakady oraz dwa ronda. Stworzono odrębny układ komunikacyjny po stronie wschodniej Dworca Kraków Główny – z łatwym dojazdem na płytę parkingową dworca kolejowego oraz na dworzec autobusowy. Dzięki połączeniu z tunelem drogowym pod Dworcem Kraków Główny bez problemu można przejechać do dzielnicy Krowodrza. W ramach inwestycji oprócz dwujezdniowej drogi i estakad wykonano także m.in. dwa ronda, ścieżki rowerowe, dwa skrzyżowania i wiadukt nad ul. Żelazną. Ul. Wita Stwosza stanowi początek ponad 15 km ciągu drogowego, który prowadzi przez nowo wybudowane lub zmodernizowane odcinki dróg, skrzyżowań i estakad, aż do drogi ekspresowej S7.

***

Spółka realizowała także zadania na rzecz innych samorządów, m.in.:

współpraca z Gminą Skawina w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków UE.
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy północnej obwodnicy Bochni.
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy obwodnicy Chrzanowa”.
Wartość inwestycji przez Spółkę przekracza miliard złotych.

Arena Kraków S.A.

 ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

tel. +48 12 349 11 03

e-mail: board@arenakrakow.pl

Informacje dla akcjonariuszy 

Postępowania przetargowe są aktualnie ogłaszane na internetowej platformie zakupowej Areny Kraków S.A. znajdującej się pod adresem: https://arenakrakow.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Archiwalne informacje o przetargach znajdują się na stronie http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=613&mmi=15330

Arena Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie obecnie nie prowadzi naboru na żadne stanowisko

 

Arena Kraków S.A. zarządzająca TAURON Areną Kraków otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Arena Kraków S.A. zarządzająca TAURON Areną Kraków otrzymała w styczniu 2021 roku wsparcie ze środków Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.

Dodatkowe informacje o Tarczy Finansowej PFR 2.0 są dostępne na stronie:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Arena Kraków S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.
tel. kom.: +48 668 181 433

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 196 787 000 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147

 

 

Certyfikaty

Certyfikaty poświadczające wysoką jakość naszych usług.