Deklaracja dostępności

Arena Kraków S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność stron tauronarenakrakow.pl i arenakrakow.pl zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do tauronarenakrakow.pl i arenakrakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przeprowadzono samoocenę z wykorzystaniem narzędzia „Wave – web accesibility evaluation tool” na stronie wave.webaim.org. Wykazała ona że na stronie internetowej tauronarenakrakow.pl występuje 25 błędów.

Występujące błędy:
– brak alternatywnych opisów zdjęć
– brak alternatywnych opisów w linkach
– niski kontrast niektórych elementów
– brak linków przypisanych do przycisków

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronach tauronarenakrakow.pl i arenakrakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Cholewiński, piotr.cholewinski@arenakrakow.pl, 739 455 688. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Arena Kraków S.A. znajduje się w Krakowie przy ulicy Stanisława Lema 7.

W obiekcie rozróżnia się dwa scenariusze, które zmieniają dostępność architektoniczną.

Dzień w którym nie odbywają się wydarzenia w obiekcie:
Wejście do budynku przez wejście nr 1 na pierwszym piętrze budynku. Do wejścia można się dostać za pomocą schodów
lub rampy dla niepełnosprawnych. Po wejściu dostęp do wind, klatek schodowych i ubikacji w korytarzu prowadzącym wokół budynku. Windy oraz schody prowadzą na każde piętro budynku. Szczegółowy opis dostosowań dla niepełnosprawnych można znaleźć pod adresem https://www.tauronarenakrakow.pl/dla-niepelnosprawnych/ .

Dzień w którym odbywają się wydarzenia w obiekcie:
Wejście do budynku przez wejścia 1-7 na pierwszym piętrze lub parterze budynku (decyzja organizatora). Po wejściu dostęp do wind, klatek schodowych i ubikacji w korytarzu do którego dostęp może być ograniczany (decyzja organizatora). Windy
i schody prowadzą na wszystkie piętra, dostęp może zostać ograniczony (decyzja organizatora). Szczegółowy opis dostosowań dla niepełnosprawnych można znaleźć pod adresem https://www.tauronarenakrakow.pl/dla-niepelnosprawnych/ . Dostęp
z psem asystującym może zostać zezwolony lub ograniczony (decyzja organizatora). Wszelkie informacje dotyczące decyzji podejmowanych przez organizatora oraz daty w których budynek jest wynajmowany można znaleźć na stronie tauronarenakrakow.pl lub na stronach poszczególnych organizatorów.