Numer PESEL - do czego jest potrzebny obywatelom Ukrainy? Номер PESEL – для чого є потрібний громадянам України?

25 marca 2022

Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń. Nie jest natomiast konieczny podczas wizyty u lekarza, czy zapisywania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500 plus. Przysługuje im także prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

PESEL PL

Номер PESEL надає право до отримання соціальної допомоги та іншої допомоги. Не є обов’язковим під час візиту до лікаря або запису дитини до школи\садочку.

Згідно зі спец. уставом громадяни України, які отримали PESEL, можуть приймати участь в програмі 500+. Також їм прислугує право на допомогу Швидкий Старт, Сімейного капіталу і дофінансовання на навчання дитини в садочку.

PESEL UA

W TAURON Arenie Kraków działają:

Centralny punkt nadawania numeru PESEL prowadzony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy (procedowana jest zmiana przepisów w tym zakresie) w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Do nadania numeru PESEL potrzebne jest jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Podczas rejestracji w TAURON Arenie Kraków jest możliwość bezpłatnego zrobienia takiej fotografii.

Aby otrzymać PESEL do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą dane, które wpisuje się we wniosku i które umożliwią potwierdzenie tożsamości. Przede wszystkim powinien być to paszport, ale w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. Należy okazać ten dokument, który był okazywany na granicy.

***

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Obywatele Ukrainy mogą tam złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Punkt MOPS działa również na zewnątrz areny (przy wejściu nr 4) – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

***

Stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. Udzielane są tutaj m.in. informacje o pracodawcach oferujących pracę obywatelom Ukrainy oraz Agencjach Pośrednictwa Pracy w Krakowie. Do podjęcia pracy nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

***

Krakowskie Centrum Świadczeń czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia rodzicielskie; zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

***

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Udzielane w nim będą m.in. informacje dotyczące programu 500+.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

https://www.zus.pl/

***

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

***

Stanowisko Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. W punkcie udzielane są informacje w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. W punkcie nie ma konieczności okazywania numeru PESEL.

***

Punkt Banku Pekao S.A., czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00. Dodatkowo w ciągu całego dnia na terenie obiektu będą obecni wolontariusze banku. To punkt, w którym można uzyskać informacje dotyczące zakładania kont bankowych przez cudzoziemców.

Przy zakładaniu konta, w tym banku nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

***

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z opieki zdrowotnej

PESEL nie jest wymagany w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania numeru PESEL podczas wizyty u lekarza, dotyczy to także aptek.

ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Numer PESEL wymagany jest do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie,
 3. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł na dziecko co miesiąc,
 4. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego,
 5. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata,
 6. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zasiłek stały,

 1. zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej,
 2. pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

PESEL nie jest potrzebny między innymi do:

 1. podjęcia pracy,
 2. pomocy psychologicznej, która może być zorganizowana (nieobowiązkowa) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (analogicznie więc jak obywatele Polski), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia,
 4. realizacji recept w aptekach,
 5. innej pomocy oferowanej np. przez wojewodów i jednostki samorządów terytorialnych na zasadach przez nich ustalonych,
 6. otwarcia rachunku bankowego (w zależności od wymogów danego banku).

Przepisy obowiązują przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

(fot. B. Świerzowski/ kraków.pl)

В TAURON Arena Krakow працюють:

Центральний пункт видачі номера PESEL чинний від понеділку до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

Громадяни України отримають номер PESEL якщо:

 • Являються громадянином\кою України
 • Являються громадянином\кою України імають Карту поляка
 • Являються членом найближчої родини громадянина\ки України, який має Карту поляка
 • Являються чоловіком\дружиною громадянина\ки України, але не мають громадянства України

А також прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р. безпосередньо з території України в зв’язку з військовими діями на території України.

Для отримання PESEL потрібна є фотографія 35х45 мм, яку можна зробити безкоштовно під час складання заяви в TAURON Arena.

Щоб отримати PESEL до заяви треба додати документи, які підтверджують данні вписані в заяві і які підтверджують особистість. В першу чергу то має бути паспорт, але також то можуть бути державний паспорт, ID карта, водійське посвідчення, довідка з консульства, свідоцтво про народження (для дітей). Треба надати документ, показаний під час проходження кордону.

***

Пункт Міської Соціальної Допомоги чинний від понеділку до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

 

Громадяни України мажуть скласти заяву на одноразову грошову допомогу 300 зл на людину призначені на витрати на їжу, одяг, засоби гігієни тощо.

Представники пункту є також на вулиці при вході номер 4 для тих, хто дістав PESEL поза Краковом.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон після 24 лютого і вже дістали PESEL

***

Пункт Міського Бюро Праці чинний від понеділку до п’ятниці в годинах 9:00 – 17:00.

В пункті можна дістати інформацію о працедавцях, які пропонують працю громадянам України, і Агенціях-посередниках в Кракові. Для отримання роботи PESEL не є обов’язковим.

***

Краківській Центр Допомоги чинний від понеділку до п’ятниці в годинах 9:00 – 17:00.

В центрі можна дістати інформацію о сімейній допомозі (різні доплати на утримання родини з дитиною), а також скласти заяву.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон після 24 лютого і які вже дістали PESEL

***

Відділ Соціальної Безпеки (ZUS) надає інформацію о програмі 500+.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон після 24 лютого і які вже дістали PESEL

https://www.zus.pl/

***

Відділ Освіти Міської Ради Кракова чинний від понеділку до п’ятниці в годинах 8:00 – 15:30.

В пункті можна отримати інформацію про роботу вчителем, а також о можливості запису дітей до шкіл\садочків.

Для запису дитини до школи\садочку PESEL не є обов’язковим

***

Відділ справ іноземців Малопольскої Обласної Ради чинний від понеділку до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

У відділі надають інформацію на тему легального перебування іноземців в Польщі.

Отримання PESEL не є обов’язковим для отримання інформації

***

Пункт Банку Pekao S.A. чинний від понеділку до п’ятниці в годинах 8:00 – 10:00.

Додатково протягом цілого дня на терені присутні волонтери банку, у яких можна дістати інформацію про відкриття рахунку в банку

При відкритті рахунку PESEL не є обов’язковим

***

Додаткова інформація про отримання медичної допомоги

PESEL не є обов’язковим під час отримання медичної допомоги згідно з Уставом від 27 Серпня 2004р. о допомозі медичній фінансованої з коштів публічних. То означає, що наявність PESEL не є обов’язковою під час візиту лікаря або в аптеці.

Пункти допомоги від 12 березня 2022р.

Про допомогу громадянам  України в зв’язку зі збройним конфліктом на території країни.

PESEL є обов’язковим для:

 1. Закладання підприємницької діяльності
 2. Допомоги родинної передбаченої постановою від 28 листопада 2003р. (фінансування родинне, додаток до фінансування родинного, одноразова виплата на народження дитини тощо)
 3. Допомога на виховання дитини передбачена в постановленні від 11 лютого 2016р. – допомога 500 зл/міс на дитину
 4. Допомога Добрий старт – 300 зл на початок шкільного року
 5. Родинний капітал на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців (1000 зл протягом року або 500 зл протягом 2 років)
 6. Доплата держави за навчання дитини всадочку віком до 3 років
 7. Сплата ZUS (сплати на медичну страховку, пенсію, соціальні виплати тощо)
 8. Одноразова виплата 300 зл на людину на покриття необхідних страт

PESEL не є обов’язковим для:

 1. Початку праці
 2. Отримання допомоги психологічної
 3. Отримання допомоги медичної
 4. Отримання рецептів в аптеці
 5. Отримання іншої допомоги надаваної урядом Польщі
 6. Відкриття банківського рахунку (залежить від банку)

NUMER PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY,

KTÓRZY PRZYBYLI DO POLSKI Z UWAGI NA DZIAŁANIA WOJENNE

 1. Kto może otrzymać numer PESEL w oparciu o przepisy specustawy?

Każdy obywatel Ukrainy oraz członek jego rodziny, który przekroczył bezpośrednio granicę polsko-ukraińską z uwagi na działania wojenne i przybył do Polski od 24 lutego 2022 r.

 1. Gdzie należy się zgłosić?

Punkt rejestracyjny:       TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7, poniedziałek –sobota : w godz. 8:00-20:00

 1. Co jest potrzebne?
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • 1 kolorowa fotografia, w pozycji frontalnej o wymiarach 35×45 mm (jak zdjęcie do paszportu lub dowodu osobistego).
 • Dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o prawdziwości wskazanych we wniosku danych osobowych.
 • Adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego do założenia profilu zaufanego i tożsamości elektronicznej.
 1. Jak wygląda procedura – nadania numeru PESEL i rejestracji statusu UKR?

Pracownik przyjmujący wniosek w pierwszej kolejności dokona rejestracji danych osobowych
w rejestrze PESEL, następnie przejdzie do rejestracji w systemie wizerunku twarzy – na podstawie zdjęcia, pobierze odciski palców (prawej i lewej dłoni) oraz zarejestruje w systemie wzór podpisu osoby, dla której nadawany jest numer PESEL i  statusu UKR. W dalszej kolejności dane adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego zarejestrowane zostaną
w Rejestrze Danych Kontaktowych, by możliwe było założenie profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego jest ostatnim krokiem rejestracji.

 1. Co to jest status UKR?

Status UKR świadczy o tym, że osoba go posiadająca przebywa na terenie Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie i w oparciu o specustawę m. in.:

 • może legalnie przebywać na ternie Polski przez okres 18 miesięcy,
 • może korzystać z pomocy medycznej,
 • może korzystać ze świadczeń pomocowych (w postaci paczek żywnościowych, świadczeń pieniężnych przewidzianych specustawą),
 • ma ułatwiony dostęp do rynku pracy.
 1. Czy mogę otrzymać numer PESEL i korzystać z świadczeń wynikających ze specustawy bez otrzymania statusu UKR?

Nie, nie jest to możliwe. Nadanie numeru PESEL i rejestracja statusu UKR są czynnościami nierozłącznymi.

 1. Czy muszę do wniosku dołączyć zdjęcie i muszą być ode mnie pobrane ode mnie odciski palców?

Tak, bez tego, niemożliwe będzie nadanie statusu UKR.

 1. Czy do wniosku dla dziecka także potrzebne jest zdjęcie?

Tak fotografia musi być dołączona do wniosku każdej osoby, niezależnie od wieku, także dla dziecka.

 1. Jakie dokumenty mogą potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o numer PESEL?

Może to być ukraiński paszport zagraniczny, paszport wewnętrzny, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy, w przypadku dzieci także akt urodzenia.

 1. Mam tylko dokument w języku ukraińskim, czy będzie wystarczający?

Tak, w takiej sytuacji, pracownik przyjmujący wniosek dokona aliteracji zapisanych danych osobowych na alfabet łaciński.

 1. Mam wyłącznie akt urodzenia dziecka/nie mam żadnego dokumentu, który potwierdzałby dane osobowe dziecka?

Jeśli przedstawiony zostanie akt urodzenia, rejestracja odbędzie się na jego podstawie. Jeśli nie ma żadnego dokumentu dziecka, rejestracja odbędzie się w oparciu o oświadczenie osoby (pod odpowiedzialnością karną), która składa wniosek dla dziecka. W takiej sytuacji niezbędne jest, aby dziecko także było obecne, niezależnie od jego wieku.

 1. Czy dzieci muszą być obecne podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL i nadanie statusu UKR dla nich?

Z uwagi na konieczność pobrania odcisków palców, konieczna jest obecność dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Mniejsze dzieci nie muszą być obecne, o ile osoba składająca w ich imieniu wniosek posiada dokument ze zdjęciem dziecka.

 1. Czy wniosek w imieniu dziecka może złożyć tylko jego rodzic?

Jeśli dziecko jest w Polsce razem z rodzicami/rodzicem, tylko oni (jedno z nich)  mogą złożyć wniosek. Jeśli rodzice nie są obecni, wniosek może złożyć każda osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem (może być to zarówno osoba spokrewniona jak i niespokrewniona
z dzieckiem).

 1. Po co mi profil zaufany, co to jest?

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości osób, które chcą korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną. Mając profil zaufany, będzie możliwe wystąpienie za pomocą usługi elektronicznej, np. o należne świadczenie pieniężne, 500+ dla dziecka, itp.

 1. Nie chcę mieć profilu zaufanego, czy nie otrzymam wówczas numeru PESEL i statusu UKR?

Można zrezygnować z założenia profilu zaufanego i niezależnie od tego otrzymać numer PESEL i status UKR. Zachęcamy jednak do jego założenia, w przyszłości może ułatwić załatwienie wielu spraw urzędowych.

 1. Opuściłem Ukrainę z uwagi na działania wojenne, ale nie przekroczyłem granicy polsko-ukraińskiej, czy mogę wnioskować o nadanie numeru PESEL i otrzymanie statusu UKR?

Na ten moment, niestety nie ma możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. Można wystąpić o nadanie numeru PESEL na zasadach ogólnych. Co ważne osoby takie korzystają z ochrony czasowej, zgodnie z ustawą o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt z mocy prawa jest uznawany za legalny przez 12 miesięcy.

НОМЕР PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,

ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ

 1. Хто може отримати номер PESEL на підставі положень спеціального закону?

Кожен громадянин України та член його сім’ї, який безпосередньо перетнув польсько-український кордон у зв’язку з воєнними діями та прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року.

 1. Куди звертатися?

Місце реєстрації:          Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7, Понеділок – субота: з 8:00-20:00

 1. Що потрібно?
 • Заява на отримання PESEL.
 • 1 кольорова фотографія, у фронтальній позиції, розміром 35х45 мм (як фото для паспорта).
 • Документ, що підтверджує особу, або заява, що підтверджує достовірність персональних даних, наведених у заяві (за подання неправдивої інформації передбачена кримінальна відповідальність).
 • Адреса електронної пошти (емейл) та номер мобільного телефону, щоб налаштувати довірений профіль (Profil Zaufany) та електронну ідентифікацію.
 1. Як виглядає процедура – надання номера PESEL та реєстрація статусу UKR?

Співробітник, який приймає заявку, спочатку реєструє персональні дані в реєстрі PESEL, потім він перейде на реєстрацію в системі зображення обличчя – на основі фотографії, візьме відбитки пальців (правої та лівої руки) і зареєструє в системі шаблон підпису особи, для якої має бути надано номер PESEL та статус UKR. Згодом у Реєстрі Контактних Даних будуть зареєстровані дані адреси електронної пошти та мобільного телефону, щоб ви могли створити довірений профіль (Profil Zaufany). Створення довіреного профілю є останнім кроком реєстрації.

 1. Що таке статус UKR?

Статус UKR свідчить про те, що особа, яка його має, перебуває в Польщі у зв’язку з воєнними діями в Україні та на підставі спеціального закону, а зокрема:

 • може легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців,
 • може скористатися медичною допомогою,
 • може користуватися допомогою (у вигляді продуктових наборів, грошових виплат, передбачених спеціальним законом),
 • має легший доступ до ринку праці.
 1. Чи можна отримати номер PESEL та користуватися перевагами, які випливають із спеціального закону без отримання статусу UKR?

Ні, це неможливо. При наданні номера PESEL, реєстрація статусу UKR є невід’ємною частиною.

 1. Чи потрібно додавати фотографію до моєї заявки та чи потрібно здавати відбитки пальців?

Так, без цього статус UKR буде неможливо надати.

 1. Чи потрібна мені фотографія для заяви для моєї дитини?

Так, фотографію необхідно прикріпити до заявки кожної людини, незалежно від віку, також для дитини.

 1. Які документи можуть підтвердити особу, яка претендує на надання PESEL?

Це може бути український закордонний паспорт, внутрішній паспорт, українська ID-картка, українське водійське посвідчення, а у випадку дітей — також свідоцтво про народження.

 1. У мене є документ лише українською, чи буде цього достатньо?

Так, у такій ситуації працівник, який приймає заявку, перекладе персональні дані на латинський алфавіт.

 1. Я маю лише свідоцтво про народження дитини/не маю жодного документа, що підтверджує персональні дані дитини?

Якщо буде пред’явлено свідоцтво про народження, реєстрація буде здійснюватися на цій підставі. У разі відсутності будь-якого документа на дитину, реєстрація здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка подає заяву на дитину (за подання неправдивої інформації в заяві передбачена кримінальна відповідальність). У такій ситуації обов’язково, щоб дитина також була присутня, незалежно від віку.

 1. Чи повинні діти бути присутніми при оформленні PESEL та наданні їм статусу UKR?

У зв’язку з необхідністю отримання відбитків пальців, необхідна присутність дитини віком від 12 років. Молодші діти не обов’язково повинні бути присутніми, якщо особа, яка подає заяву від імені дитини, має документ із фотографією дитини.

 1. Чи може заяву від імені дитини подавати родич?

Якщо дитина перебуває в Польщі з батьками, лише вони (один з них) можуть подати заяву. Якщо батьки відсутні, заяву може подати будь-яка особа, яка фактично встановлена опікуном дитини (це може бути як родич, так і неродич).

 1. Навіщо мені довірений профіль (Profil Zaufany), що це таке?

Довірений профіль (Profil Zaufany) – це інструмент, який дозволяє підтвердити особу для людей, які бажають користуватися електронними послугами, наданими державною адміністрацією. Маючи довірений профіль, можна буде подати заявку через електронний сервіс, наприклад, для виплати допомоги, для допомоги на дитину тощо.

 1. Я не хочу мати довірений профіль (Profil Zaufany), чи отримаю тоді номер PESEL та статус UKR?

Ви можете відмовитися від створення довіреного профілю і, незалежно від цього, отримати номер PESEL та статус UKR. Проте, ми рекомендуємо вам налаштувати довірений профіль, у майбутньому це може полегшити вирішення багатьох офіційних питань.

 1. Я покинув Україну у зв’язку з воєнними діями, але не перетинав польсько-український кордон, чи можу я подати заявку на номер PESEL та статус UKR?

Наразі, на жаль, зробити такий запит неможливо. Ви можете подати заявку на отримання номера PESEL на загальних умовах. Важливо, що такі особи користуються тимчасовим захистом відповідно до Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща, а їхнє перебування за законом вважається законним протягом 12 місяців.