TAURON ARENA KRAKÓW – JAK TO DZIAŁA?

20 marca 2015

Miasto jest partnerem i współorganizatorem imprez, które odbywają się w Krakowie. Takie działania są zgodne ze strategią polegającą na promowaniu Krakowa poprzez wydarzenia kulturalne i sportowe o lokalnym i międzynarodowym znaczeniu.

Takie właśnie wydarzenia organizowane są m.in. w TAURON Arenie Kraków – obiekcie, który ma ogromne znaczenie w działaniach promocyjnych Miasta i który, w znaczny sposób wpłynął na podniesienie marki Krakowa. Postawił nasze miasto na równi z europejskimi i światowymi metropoliami, które dzięki obiektom tego typu postrzegane są jako miasta atrakcyjne, warte odwiedzenia i przyciągające największych organizatorów imprez. Nie ulega wątpliwości, że TAURON Arena Kraków to obiekt, który obecnie pełni ważną rolę społeczną, kulturotwórczą, upowszechniającą i promującą sport.

Działania Miasta związane ze wspieraniem wydarzeń w różnej formie, nie są i nigdy nie były żadną tajemnicą. Dowodem mogą być m.in. uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczące przekazywania środków na działalność miejskich jednostek organizujących i współorganizujących liczne wydarzenia kulturalne oraz na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych także o charakterze międzynarodowym. Bezspornym faktem jest że aby przyciągnąć do miasta imprezy m.in. sportowe o międzynarodowej randze konieczne jest zaangażowanie finansowe – takie są realia, nie tylko w Krakowie.
W działania promocyjne wpisuje się również współpraca z mediami, udzielanie im akredytacji i ich udział w wydarzeniach, także w TAURON Arenie Kraków. Czy to należy traktować jako korzyść majątkową, czy po prostu jako ich pracę?

Warto także dodać, że każdy nowy obiekt, a takim jest TAURON Arena Kraków, wymaga dużej aktywności miasta, regionu, operatora hali w celu zaistnienia na europejskiej mapie wydarzeń. W niektórych przypadkach trwa to kilka lat, a nie rok czy dwa. W dużej mierze dzięki aktywności Miasta program imprez w hali nieustannie rośnie i daje nadzieję, że Kraków umocni swoją, już silną, pozycję europejskiego ośrodka wydarzeń muzycznych, sportu i widowisk. A należy również pamiętać, że tzw. rynek hal w Europie jest konkurencyjny.

Dla porównania: z uchwał rady miasta Sopotu i Gdańska wynika że Ergo Arena otrzymuje środki z budżetu. Ceny najmu TAURON Areny Kraków są najwyższe w Polsce, a muszą być kształtowane w oparciu o realia rynkowe tak, aby znaleźli się najemcy obiektu. Ich podstawowym wkładem w promocję i rozwój miasta jest pokrywanie kosztów i ponoszenie ryzyka związanego z organizacją wielkich wydarzeń. Rolą miasta jest natomiast wspieranie funkcji metropolitalnych, a co za tym idzie także współpraca z instytucjami i firmami, dzięki którym o tej metropolitalności można w ogóle mówić.

Agencja Rozwoju Miasta S.A. pobiera opłaty za wynajęcie TAURON Areny Kraków od wszystkich organizatorów imprez niezależnie od tego, kto nim jest. Takim organizatorem może być także Miasto lub miejskie jednostki, które w planie każdej imprezy uwzględniają m.in. koszty wynajęcia obiektów.

Należałoby zadać tu pytanie: czy spółki lub inne jednostki miejskie powinny pobierać opłaty od urzędów miejskich, szkół, szpitali miejskich, instytucji kultury, itd. za dostarczanie np. wody, ciepła, świadczenie usług przewozowych, odbioru odpadów, utrzymania czystości, utrzymania dróg, zieleni, opłat parkingowych? Można zadać pytanie w przeciwne. Dlaczego instytucje i spółki miejskie mają płacić do gminy podatek od nieruchomości, opłatę za zajęcie pasa drogowego, itp.? Przecież to instytucje miejskie! Odpowiedź chyba nie wymaga komentarza.

Odrębną kwestią wymagającą wyjaśnienia są informacje dotyczące wydarzenia „Disney on Ice”.

W siedmiu przedstawieniach „Magiczny Świat Lodu” wzięło udział blisko 40 tysięcy dzieci i dorosłych. W Krakowie odbyła się europejska premiera przedstawienia. Współpraca Miasta Kraków i Alter Art dotyczyła organizacji projektu, który po raz pierwszy w historii Krakowa umożliwił uczestnictwo tak dużej grupie dzieci i rodziców w międzynarodowym przedstawieniu, które łączy w sobie kulturę, sport i rozrywkę na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie jest doskonałym wehikułem kulturotwórczym i promocyjnym.

Umowa dotyczyła jedynie udostępnienia hali w dniach 15.XI-17.XI (a nie całego pobytu w hali Disney on Ice czyli 9.XI–17.XI). Alter Art wynajmował i pokrywał koszty wynajmu, funkcjonowania i koszty produkcyjne Kraków Areny w dniach 9.XI–15.XI, a także wszystkie koszty funkcjonowania i koszty produkcyjne hali w dniach 15.XI–17.XI Alter Art pokrywał wszystkie koszty międzynarodowej i lokalnej części produkcji Disney on Ice.

Dzięki zaangażowaniu Miasta, podczas jednego z dni imprezowych, wprowadzono preferencyjną cenę biletów – dzięki temu dużo większa część mieszkańców Krakowa mogła wziąć udział w wydarzeniu. Bez współpracy z Miastem Kraków i jego aktywności europejska premiera, a także regularne przedstawienia Disney on Ice – Magiczny Świat Lodu nie odbyłyby się w Krakowie w ogóle.

Zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem tj. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544), podatnik (Najemca / Organizator), po spełnieniu określonych w ww. rozporządzeniu wymogów, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących lub jest zobowiązany przy dokonywaniu dostawy towarów lub świadczeniu usług prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnikiem zobowiązanym z ww. przepisów jest Najemca / Organizator TAURON Areny Kraków, a nie Agencja Rozwoju Miasta S.A. (Miasto Kraków). W tym, jak i każdym innym przypadku, decyzja i pełna odpowiedzialność zgłoszenia i dokumentowania obrotu ciąży wyłącznie na Najemcy / Organizatorze imprezy, a nie na WYNAJMUJĄCYM obiekt.

Reasumując, informacja o rzekomym niedopilnowaniu przez ARM S.A. (Miasto Kraków) fiskalizacji sprzedaży przez Organizatora imprezy Disney on Ice, jest głębokim nadużyciem. Prowadzi do formułowania i publikacji błędnych tez bezpośrednio uderzających w dobre imię spółki ARM S.A., Miasta Kraków jak i jego mieszkańców.