TAURON Arena Kraków upamiętni prześladowanych ze względu na religię lub wyznanie

20 sierpnia 2020

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Z tej okazji w sobotę o godz. 21:00 TAURON Arena Kraków zostanie podświetlona na czerwono w geście solidarności z prześladowanymi oraz dla upamiętnienia ofiar prześladowań.

Rezolucja ONZ stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty ośrodka Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, według których liczba udokumentowanych przypadków naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w Europie wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie może stanowić zarówno dla państw członkowskich ONZ i organizacji międzynarodowych, jak i jednostek impuls do angażowania się w działania upamiętniające ofiary oraz zachętę do skutecznej pomocy poszkodowanym. Ma również uświadamiać opinię publiczną o trudnej sytuacji ofiar prześladowań, a tym samym skłaniać do respektowania praw mniejszości wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej.

Jako inicjatywa, której głównym celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, Laboratorium Wolności Religijnej podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Celem tej inicjatywy jest budowanie poczucia solidarności z prześladowanymi, a także podnoszenie świadomości w zakresie innych form naruszania prawa do wolności sumienia i wyznania. Działalność Laboratorium ma prowadzić do uświadamiania opinii publicznej o istnieniu, a wręcz obserwowanym nasileniu takich zjawisk. Poprzez ukazanie niebezpieczeństw wynikających z narastających tendencji do dyskryminowania osób wierzących zamierza ono inspirować społeczeństwo do zapobiegania oraz skutecznego reagowania na akty braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści.

Więcej informacji na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl