WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE PRZETARGU OGŁOSZONEGO PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU MIASTA S.A.

16 października 2015

W czwartkowym wydaniu Gazety Krakowskiej (15 października 2015 r.) ukazał się tekst Dawida Serafina „Mostostal dał gwarancję, ale poprawki zrobią inni”, cd: „Mostostal odmówił naprawy gwarancyjnej muru przy hali”. Artykuł wymaga dodatkowych wyjaśnień.

W tekście pojawiają się wypowiedzi sugerujące, że możliwa jest utrata gwarancji na budowę obiektu. Nie jest to prawdą. Zlecenie prac innemu podmiotowi niż Wykonawcy obiektu nie będzie skutkowało utratą gwarancji. Prace będą prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a to oznacza, że nie ma podstaw do takiego stwierdzenia.

Informuję, że ARM S.A. zgłosił Wykonawcy obiektu konieczność przeprowadzenia prac, ale ten odmówił. Dlatego prace zostaną zlecone firmie wyłonionej w przetargu na „naprawy rys i pęknięć w żelbetowych ścianach oporowych wjazdu południowego Areny”. ARM S.A. nie wyklucza dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów po wykonaniu prac od Wykonawcy obiektu. Podczas prowadzonych prac ustalone zostaną ostateczne przyczyny pojawienia się pęknięć i rys.

To co należy podkreślić to fakt, że prace, które zostaną zlecone, to nie remont obiektu, a jedynie miejscowe zabezpieczenie powstałych zarysowań i poprawienie estetyki ścian. Rysy i pęknięcia pojawiły się w żelbetowych ścianach oporowych wjazdu południowego Areny, czyli inaczej na murach oddzielających nasypy ziemne od wjazdu na parking techniczny, które konstrukcyjnie nie są związane z halą główną. Pojawienie się rys w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu Areny i korzystających z niej osób.

***

Osobną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest sugestia autora tekstu, że decyzje wykonawcy o odmowie wykonania prac może mieć związek ze sporem między nim a ARM S.A. ARM S.A nie widzi podstaw do takiego stwierdzenia.

Jednocześnie informuję, że w tekście obok stanowiska wykonawcy dotyczącego sporu i planowanych działań zabrakło stanowiska drugiej strony, które Redaktor otrzymał w odpowiedzi na zadane pytania. Obecnie nie toczy się żadne postepowanie wobec ARM-u, którego inicjatorem byłby Główny Wykonawca inwestycji. Natomiast Zarząd ARM S.A. wystawił notę obciążeniową wobec Wykonawcy i zawezwał go (w trybie polubownym) do zapłaty kar umownych z tytułu przekroczenia terminu zakończenia kontraktu.

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus

Rzecznik Prasowy, ARM S.A.