WYJAŚNIENIE W SPRAWIE DONIESIEŃ MEDIALNYCH

10 lutego 2015

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach ( TAURON Arena Kraków) dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego informuję:

Nieprawdą jest, że systemy przeciwpożarowe nie zapewniają bezpieczeństwa uczestników imprez. Gdyby tak było w hali nie odbyłaby się żadna z dotychczasowych imprez. Nieprawdą jest również, że w czasie imprez wyłączany jest system sygnalizacji pożaru – jest to niedopuszczalne. Obiekt spełnia wszystkie normy europejskie i jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty i uzgodnienia. Wszystkie instalacje zostały wykonane zgodnie z opracowanymi projektami uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich przekazanie do eksploatacji było poprzedzone niezbędnymi badaniami oraz próbami funkcjonowania.

Odnosząc się szczegółowo do zarzutów dotyczących wadliwie działającego systemu oddymiania w obiekcie informuję, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w stanowisku z 9 maja 2014r. miała uwagi dotyczące zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych na kondygnacjach w obiekcie oraz wydzielenia stref pożarowych.

W związku z tym, w korytarzach wykonano dodatkowe przewody wentylacji oddymiającej z otworami wyciągowymi (po jednym otworze na każdym skraju korytarza) oraz zabezpieczono przed zadymieniem wszystkie szyby windowe, zapewniając tym samym prawidłowe wydzielenie stref pożarowych. Na drogach ewakuacyjno-komunikacyjnych w obiekcie zastosowano system oddymiania lokali gastronomicznych i szatni  oraz systemy zabezpieczenia przed zadymieniem szybów windowych oraz ewakuacyjno-komunikacyjnych klatek schodowych. Systemy te zapewniają utrzymanie przejrzystości powietrza na drogach ewakuacyjnych oraz utrzymywanie się dymu na wysokości nie zagrażającej ewakuowanym osobom w wystarczającym czasie do jej bezpiecznego przeprowadzenia. Szerokość i wysokość korytarzy w obiekcie  oraz brak w ich rejonie jakichkolwiek palnych materiałów zapewnia ewakuację z budynku oraz niweluje do minimum prawdopodobieństwo powstania pożaru w ich kubaturze. Prowadzone prace przy istniejącym systemie odymiania mają na celu optymalizację współpracy systemów napowietrzających szyby windowe i klatki schodowe z instalacjami oddymiania korytarzy.

W celu dodatkowej weryfikacji poprawności działania systemów oddymiania w styczniu przeprowadzono próby z udziałem niezależnej instytucji tj. Instytutu Techniki Budowlanej, dysponującej niezbędnym doświadczeniem oraz sprzętem koniecznym do przeprowadzenia wiarygodnych badań.

ARM otrzymał już protokół ITB opisujący przeprowadzone próby i zawierający wnioski dot. działania systemów oddymiania wykonanych w obiekcie. Po przeprowadzeniu prób dymowych stwierdzono m.in., że urządzenia techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu na poziomie 3 – C funkcjonują skutecznie. Również na poziomie A zabezpieczenia są poprawne.

Odnosząc się do uwag dotyczących wyłączania systemu sygnalizacji pożaru, Komenda Miejska PSP informuje, że zgodnie z zapisami opinii dotyczących organizacji imprez masowych w przedmiotowym obiekcie, wydawanych przez tut. Komendę, wszystkie instalacje i systemy związane z ochroną ppoż. (w tym system sygnalizacji pożarowej) muszą być sprawne oraz funkcjonować nieprzerwanie, w sposób ciągły w czasie trwania imprez masowych. Co więcej system ten musi funkcjonować w sposób ciągły 24 godziny na dobę.

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, Rzecznik Prasowy ARM S.A.